900 51 847 arnar@arnar.no

Tilstandsrapport

tilstandsrapport bergen

Ved kjøp eller salg av fast eiendom, herunder enebolig, leilighet, næringseiendom etc., finnes det som regel kun én inngående teknisk vurdering av eiendommen. Ofte mangler det dokumentasjon som gir en grundig teknisk og vedlikeholdsmessig beskrivelse av eiendommen, som kan ha verdi for de involverte. Dette gjelder Bergen som alle andre steder i Norge.

Investeringene ved boligkjøp er gjerne flere ganger høyere enn ved kjøp av bruktbil. Likevel er det vanlig å foreta en teknisk gjennomgang i forbindelse med bruktbilkjøp.

Konflikter kan lett oppstå mellom kjøper og selger om man finner feil og mangler på eiendommen. Da vil dette kunne skape ekstraarbeid for meglere, advokater, finansinstanser, forsikringsselskaper og andre parter.

Selger bør være seg oppmerksom på ansvaret som er pålagt ham etter Lov om avhending av fast eiendom. Tilstandsrapporten gjør at det nå er mulig å få vurdert den tekniske tilstanden på eiendommen, på et fagmessig og profesjonell vis. Tilstandsrapporten kan skrives om alle typer faste eiendommer, også næringseiendommer, og rekvireres hos Arnar Takst. Det er snakk om en komplett tilstandsrapport for fast eiendom som omfatter

Eiendomsdata og en teknisk verdiberegning. Eiendomsdata er opplysninger om eiendommens betegnelse, utnyttelse, disponering, arealer, adresse, forsikringsforhold og tomtens beskaffenhet samt eventuelle merknader i grunnboken.
En teknisk verdiberegning er en beregnet verdisetting av eiendommen slik den visuelt og teknisk fremstår for takstmann ved befaringen. En byggbeskrivelse er en registrering og oversikt over bygningers konstruksjoner og komponenter utvendig og innvendig, herunder også materialvalg og overflatebehandling.

En byggvurdering er en grundig vurdering av de reiste bygningenes eventuelle konstruksjonsfeil, mangler, skader og forbedringspotensiale. Fuktmåling på strategiske steder inngår i vurderingen. Eiendomsdata, byggbeskrivelse og byggvurdering kan om ønskelig bestilles som separate tjenester. Man står fritt til å velge om man ønsker å foreta hele testen
eller bare deler av den. NITO Takst anbefaler imidlertid at det gjennomføres en komplett tilstandsrapport fordi dette bidrar til en større klarhet og sikkerhet..

Dessuten kan det om ønskelig rekvireres en rekke tilleggstjenester som f.eks. utvidet fuktmåling, lydteknisk vurdering, luftkvalitetsvurdering, brannteknisk vurdering osv. Dersom man ønsker dette. kan verdi- og lånetakst etter avtale inkluderes i rapporten. Dette føres på et eget skjema. Det kan også bestilles verditakst for eiendommen, separat.

Hvem har bruk for en tilstandsrapport?

Huseiere har nytte av en tilstandsrapport fordi de kan kontrollere boligens tekniske standard og planlegge både lovpålagte og ønskede forbedringer og oppgraderinger. Rapporten gir også verdifull informasjon som kan være av historisk og fremtidig interesse.

Selgere har bruk for en tilstandsrapport fordi de etter Lov om avhending av fast eiendom risikerer å stilles til økonomisk ansvar dersom de ikke kan forsikre om at boligen er i adekvat teknisk stand, eller dersom feil og mangler ikke oppgis.

Kjøpere har interesse av en tilstandsrapport fordi de har et ønske om å vite hva de får for kjøpet, og hvilke kostnader som vil komme ved eventuelle utbedringer og reparasjoner.

Eiendomsmeglere behøver en tilstandsrapport fordi den vil være til hjelp i salgssituasjonen og vil minske risikoen for at det oppstår tvister etterpå. Rapporten gir megleren konkrete dokumenter og informasjon om eiendommen, og sikrer på den måten seg selv og sine kunders interesser.

Kredittinstitusjoner kan kreve en tilstandsrapport fordi den vil gi dem mer nøyaktig kunnskap om panteobjektets standard og verdi. Dette bedrer innsikten deres og minsker risikoen for feilaktige lån.

Forsikringsselskaper vil kunne forvente en tilstandsrapport fordi risikoen for uventede skader blir redusert hvilket gir et sikrere grunnlag for å vurdere sannsynlighet for skade, og premiefastsettelse.

Forbrukerorganisasjoner drar nytte av tilstandsrapporter fordi det medfører et færre antall klagesaker i tilknytning til kjøp og salg av fast eiendom. Forbrukerrådet i Bergen er et eksempel på en slik organisasjon.

Se vår prisliste